ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ Project Show ပြသနေမှုအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကြည်ရှု့နေပုံ

ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမှ Project Show ပြသနေမှုအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ကြည်ရှု့ခဲ့ပါသည်။